Ban lãnh đạo

David Stone

Giám đốc Điều hành

Kevin Pierce

Giám đốc Nhà máy

Sang Geun Yang

Giám đốc Tài chính

Giám đốc Bộ phận

Trần Minh Lý

Kế toán trưởng

Lưu Ngọc Anh

Trưởng phòng Nội quy & Tuân thủ

Trần Bích Hường

Giám đốc Thương mại

Nguyễn Thúy Hồng

Giám đốc Nhân sự

Lê Thị Mỹ Hạnh

Giám đốc Đối ngoại

Giám đốc Vận hành

Michael Savidge

Giám đốc Vận hành

Fernando Mendez Cea

Trưởng phòng An toàn, Sức khỏe & Môi trường

Nadessan Sandirasegaran

Trưởng phòng Bảo trì

David Bae

Trưởng phòng Kỹ thuật